Stanovy TJ Semčice z.s.

S T A N O V Y

Tělovýchovné jednoty Semčice z.s.

__________________________________________________________

I.

Základní ustanovení

1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Semčice z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný spolek členů, kteří provozují sport, turistiku, kulturní, osvětovou a vzdělávací činnost. Ve spolku se  dobrovolně sdružují sportovní oddíly, které jsou základním organizačním článkem Spolku

2. TJ byla založena v roce 1919 pod názvem SOKOL Semčice. Hlásí se k tradicím tělovýchovy a sportu v ČSTV a US. TJ se stává pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předků.

3. Sídlem TJ je: Semčice 240, 294 46 Semčice.

4. TJ bylo přiděleno IČ: 427 17 230

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností TJ je:

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

f) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

2. TJ může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Jelikož je provozování hlavní činnosti TJ spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské či jiné vedlejší výdělečné činnosti a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

3. Vedlejší hospodářskou činností Spolku je živnostenské podnikání na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání: Hostinská činnost a Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb; Velkoobchod a maloobchod; Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, vystav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí; Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti; Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

III.

Orgány SK/TJ

1. Orgány TJ jsou :

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,

b) výkonný výbor jako orgán výkonný,

c) předseda jako orgán statutární,

2. Valná hromada

2.1. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada složená ze všech členů starších 18 let. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů TJ, popřípadě výkonný výbor nebo její předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

2.2. Valná hromada zejména:

a) jedná o vzniku a zániku TJ, v případě zániku o majetkovém vypořádání

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ

d) volí výkonný výbor a kontrolní komisi

e) rozhoduje o ustanovení nového oddílu nebo organizace

f) rozhoduje o rozpuštění oddílu nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem

g) stanoví hlavní směry činnosti TJ pro příští období

h) schvaluje a vydává organizační řád a další předpisy, ve kterých upraví vztahy TJ

i) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ

j) schvaluje výše a splatnosti členských příspěvků

2.3. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

2.4. Pozvánka na valnou hromadu musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 7  dní před konáním zasedání valné hromady. Zároveň je vyvěšena na webových stránkách organizace.

2.5. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2.6. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.7. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

2.8. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.9. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda TJ nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

2.10. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení.  Zápis z valné hromady bude vyvěšen na webových stránkách spolku.

3. Výkonný výbor

3.1. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů TJ v období mezi valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

3.2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, místopředsedu a hospodáře. Počet členů výboru musí být lichý.  Předseda svolává výkonný výbor podle potřeb organizace. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.

3.3. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.4. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TJ.

3.5. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci, organizuje a řídí činnost TJ,

b) schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady, připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

c) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ,

d) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

e) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

4. Předseda

4.1. Předseda je statutárním orgánem TJ. Předseda jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.

4.2. Předseda podepisuje jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ připojí svůj podpis a razítko TJ

4.3. Funkční období předsedy je čtyřleté.

IV.

Členství

1. Druhy členství

1.1. Členství v TJ může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná
členská práva a povinnosti. Členství se rozlišuje na řádné a čestné.

1.2. Řádným členem TJ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.

1.3. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.  

1.4. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

1.5. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

1.6. TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

1.7. Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je TJ členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

2. Členská práva a povinnosti

2.1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2.2. Členská práva, která přísluší všem členům:

a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ,

b) být informován o činnosti TJ,

c) účastnit se akcí, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ,

e) účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

g) ukončit kdykoli své členství.

2.3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a) podílet se na činnosti TJ a využívat k tomu jeho zařízení ,

b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,

c) volit a být volen do všech volených orgánů TJ za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

2.4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ,

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní normy sportovního chování,

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ,

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno TJ.

2.5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhodl,

b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

3. Zánik členství

3.1. Členství v TJ zaniká:

a) vystoupením člena,

b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných členských povinností,

d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e) zánikem TJ bez právního nástupce.

3.2. Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJ poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V.

Oddíly

1. Oddíl je základním organizačním článkem TJ, který nemá právní osobnost.

2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v  TJ provozováno

3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci TJ.

VI.

Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:

a) členské příspěvky,

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické, kulturní a osvětové činnosti,

d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f) dary

2. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Kromě majetku, ke kterému má TJ vlastnické právo, může hospodařit s národním obecním, nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

4. Vlastní hospodářská činnost TJ se řídí zásadami schválenými valnou hromadou.  Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje výkonný výbor s přihlédnutím k potřebám a zájmům TJ i jednotlivých oddílů.

5. V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky stanov navazují na stanovy TJ Sokol Semčice ze dne 23. 3. 1992 a podléhají schválení valné hromady.

2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí ustanoveními §214 až §302 zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tyto změny, úpravy a doplňky Stanov Tělovýchovné jednoty Semčice z.s. nabývají účinnosti dnem jejich registrace u rejstříkového soudu podle zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

4. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 7. 3. 2015.

 

V Semčicích 7. 3. 2015

Za výbor TJ Semčice z.s.

Ondřej Hynek

předseda