Návštěvní řád Koupaliště SEMČICE

Návštěvní řád koupaliště ve volné přírodě Semčice

 

1. Vstup je dovolen pouze s platnou vstupenkou, která platí celý den v době provozu. Mimo provozní dobu je vstup na koupaliště zakázán.

2. Dětem mladším 10 let je vstup na koupaliště dovolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

3. Není dovolen přístup osobě trpícími vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, zahmyzené, zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Děti ve věku od 1 do 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou, dětem do 12 měsíců je vstup do bazénu zakázán.

4. Před vstupem do bazénu se řádně oplachujte, použití mýdla, nebo podobných látek je pod sprchami a zejména v bazénu zakázáno.

5. Je zakázáno vzájemné potápění a vhazování do bazénu.

6. Je zakázáno nepřístojné chování, které ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek na koupališti nebo hlukem rušit klid ostatních návštěvníků.

7. Je zakázáno znečišťovat vodu i ostatní prostory vhazováním odpadků.

8. Návštěvník je povinen nahradit škody nebo ztráty, které jeho vinou byly způsobeny na zařízení areálu nebo majetku návštěvníků.

9. Za věci odložené v prostoru koupaliště nebo převlékárnách se neručí.

10. Je zakázáno kouřit v šatnách, dále brát do prostoru koupaliště skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

11. Psi i jiná zvířata musí být po celou dobu pobytu pod dohledem majitele. Psi i jiná zvířata nesmí po areálu volně pobíhat, musí být na vodítku a popř. opatřeny náhubkem. Zákaz venčení psů i jiných zvířat v areálu. Platí přísný zákaz koupání psů i jiných zvířat v bazénu. Exkrementy psů i jiných zvířat je majitel povinen uklidit. Majitel zvířete je povinen uhradit případnou škodu a újmu na zdraví způsobenou zvířetem v areálu koupaliště.

12. Je zakázáno hrát s tvrdými míči (na koupanou, házenou apod.) mimo místa k tomu určená.

13. V prostorách areálu je návštěvníkům povolen pohyb výhradně v prostorách k tomu určených. Zakazuje se lézt po stromech, střechách, stolech a jiných vyvýšených plochách mimo ploch k tomu určených (klouzačky a skokanský můstek).

 

V Semčicích dne 28. 5. 2018                                                           

Výkonný výbor TJ Semčice z. s.